اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    JavaScript پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    JavaScript
تازه ترين عناوين اخبار تازه ترين عناوين اخبار    JavaScript پربيننده ترين عناوين اخبار پربيننده ترين عناوين اخبار    JavaScript